گاز گرفتن

Advertisements

گاز گرفتن
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه به قدر گاز گرفتن زياني به وي رسد. اگربيند خري او را گاز گرفت، دليل كه كارش از بحث تجلل است. اگر ديد گاوي او را گاز گرفت، دليل كه او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب، دليل دشمني است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.
لوک اويتنهاو مي گويد :
گاز گرفتن : کار احمقانه
گاز زدن در يک چيز خوراکي : زيان
گاز زدن در يک چيز غير خوراکي : تلاشهاي بيهوده

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*