گاوميش

Advertisements

گاوميش
محمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ديگر است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*