گربه

گربه
محمدبن سيرين گويد:
ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چين).
سوم: بيماري.
چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است . اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
گربه
چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سياه : بدبختي
نوازش کردن آن : ناسپاسي
گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني
پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده
ديدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشي : دوست خطرناک
زدن يک گربه : خيانت

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کشتن گربه درويش گردد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
۲ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
۳ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
۴ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
۵ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
۶ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
۸ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانةزيان مالي است .
۹ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
۱۰ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است

9 Comments

 1. Kourosh01-04-2017

  سلام ، من خواب ديدم كه تو حياط خونمون يه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى كه من اومدم همشون فرار كردن به جز دوتا ، يكى سياه يكى سفيد ، من داشتم سعى ميكردم كه از خونه بيرونشون كنم كه يهو گربه سياهه حالت تهاجم گرفت و ميخواست به من حمله كنه ولى نميتونست (انگار از يه چيزى يا يه كسى كه پشت سر من بود ميترسيد) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبيرشو پيدا كنم ، ميشه برام تعبير كنيد؟

 2. مرتضی اسودی01-12-2017

  تعبیر خواب گربه شیطانی که درون یخچال خانه پنهان شده بود و تا میخواستم او را بیرون کنم. تمام بدنم قفل میشد وزبانم میگرفت و در خواب ابی از قرآن درست کردم و با دستمال به سمت او در یخچال رفتم با زحمت ان رت روی او انداختم جوری که زبانم قفل شده بود و تا دستمال اغشته به اب قران را روی او انداختم با سرعت فرار کرد جوری که درها محکم به هم خورده سد لطفا تعبیر ان را بگویید, ممنون

 3. صالح01-15-2017

  سلام، سه جفت گربه را دیدم که همدیگررادنبال وجفت به جفت با یکدیگر مشغول جماع شدند ومن هم تماشایشان میکردم، چه تعبیری دارد؟

 4. امین01-18-2017

  سلام منم خوابم یجورایی شبیه دوست عزیزمونه خواب دیدم گربه زردیو میخام از تو زیرزمین خونمون بیرون کنم گربه حالت تهاجم میگیره برا حمله حملم میکنه اما کاری نمیتونه بکنه انگار که کسی از پشت سر من مانعش میشه بعدم ازم دوری میکنه

 5. احسان کریمی01-30-2017

  سلام
  من درخواب دیدم گربه درحال زایمان است منم شروع کردم به کمک کردن برای زایمانش تعبیر این خواب چی میشه
  تشکر از شما

 6. mansour02-17-2017

  سلام خانم من بارداره خواب دیده یه عده گربه سیاه تو اتاق بودن و یکیشون حمله کرده و دستش رو گاز گرفته…تعبییر این خواب چیه؟؟ممنون

 7. Farkhonda03-06-2017

  سلام من خواب دیدیم که یک گربه را از بین میبرم اما از داخل اش دو گربه دیگر بیرون میشود تعبیر اش چه است لطفا بگویید

 8. Sina Jafari03-19-2017

  سلام خواب دیدم گربه سیاه سبز تبدیل شد به یه مار به طرف من حمله کرد منم فرار کردم دوستام صدا کردم یکی از دوستام اون مار کشت تعبیرش چی میشه

 9. elahe04-05-2017

  سلام خواب دیدم که دو گربه ای در پارکی وجود دارد که یکی سیاه دیگری رنگی و کثیف بودگربه ی کثیف صاحبی داشت اما به سمت من میامد و میخواست که او را نوازش کنم بعد از چند دقیقه ای من او را‌به خانه بردم اما از او اصلا خوشم نمیامد چون میدانستم مادرم اگر اورا ببیند دعوایم میکند تصمیم گرفتم او را از پنجره ی اتاقم بیرون بیندازم اما گربه دستانم را چنگ میزد و اجازه نمیداداین کار را انجام دهم به زور گربه را از پنجره بیرون کردم و وقتی که خواستم در پنجره را ببندم موی گربه در دستگیره ی پنجره اویزان بود بعد بیرون کردن گربه مادرم به اتاقم رسید و مرا به شام دعوت کرد و یک لحظه از خواب پریدم

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream