گرداب

Advertisements

گرداب
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطري بزرگ است . اگر مراقب خود نباشيد ، دشمنان به شهرت شما آسيب خواهند ساخت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*