گرده

گرده
حضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مال نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر گرده پخته است، دليل كه مال نهان كرده بازجويد. جابرمغربي گويد: اگر ديد گرده حيواني مي خورد كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دليل بر مال حرام است. بعضي از معبران گويند: ديدن گرده به خواب، دليل فرزند است.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*