گرمابه

Advertisements

گرمابه
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن گرمابه رفتن رنجوري پديد آيد
ديدن گرمابه غم واندوح بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد به گرمابه رفته ايد ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوي سعادت خواهيد رفت .
۲ـ اگر خواب ببينيد كساني در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستاني دلپذير همراه شما خواهند بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*