گرما

Advertisements

گرما
لوک اويتنهاو مي گويد :
گرماي شديد : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب احساس كنيد از گرما عاجز شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر نيرنگ يك دوست طرحهاي شما به شكست مي انجامد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*