گريختن

Advertisements

گريختن
محمدبن سيرين گويد:
گريختن درخواب. دليل رستگاري است و بعضي گويند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد، زيرا كه موسي درخواب ديد به فرعون مي گريخت بعد، از شر فرعون رستگاري يافت و بر وي ظفر يافت.

جابرمغربي گويد:
اگر ديد مردان از زنان مي گريختند، دليل كه بيننده را از بزرگي ترس بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
گريختن در خواب اگر بدون فرياد و زارى باشد، دليل شادى و سرور است.
اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصيبت است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*