گزيدن

Advertisements

گزيدن
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير گزيده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است :
اول : آسيب وزيان.
دوم : دشمني.
سوم : مرافعه و خصومت.
چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد حشره اي شما را مي گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكبت دچار خواهيد شد .
۲ـ اگر دختري خواب ببيند حشره اي او را نيش زده است ، نشانة آن است كه از اعتماد بيش از حد به مردان پشيمان خواهد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*