گليم

گليم
محمدبن سيرين گويد:
ديدن گليم در خواب، دليل بر مردي ديندار و بزرگ است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر درخواب بيند كه گليمي يافت، دليل است زني توانگر بخواهد. اگر اين خواب را زني بيند، شوهر كند.

جابرمغربي گويد:
اگر در خواب گليمي سبز بيند، دليل است بر زني مستوره، اگر گليمي سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر است. اگر گليم زرد بيند، دليل است آن زن بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، دليل كه آن زن عالمه است. اگر گليم ضايع بيند، دليل است از زن جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گليم در خواب بر پنج وجه است.
اول: رئيس.
دوم: مهتري (سروري).
سوم: زني توانگر(زني ثروتمند).
چهارم: كنيزك.
پنجم: منفعت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream