گمرک

Advertisements

گمرک
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمي دارد .
۲ـ اگر خواب ببينيد داخل ادارة گمرك مي شويد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به مقامي تلاش مي كنيد .
۳ـ اگر خواب ببينيد از ادارة گمرك بيرون مي آييد ، دلالت بر از دست دادن مقام يا شكست در كارهاي تجاري دارد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*