گناه

Advertisements

گناه
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در فتنه افتد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن گناه نمودن، دليل مصيبت بود و دربيداري توبه بايد كردن

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*