گنده رود

گنده رود
محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده رود در خواب، دليل است كه داروي كار خورد. جابرمغربي گويد: اگر ديد گنده رود داشت، دليل كه غمگين شود، زيرا كه طعم آن تلخ است و خائيدن گنده رود درخواب خصومت است.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*