گچ

گچ
محمدبن سيرين گويد: ديدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر ديد گچ فروخت تاويلش بد است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاري و مشکلات زندگي است. ابن سيرين نقل کرده است که گچ در در خواب ها ي ما جنگ است و خصومت و دشمني. کلا گچ چيزي است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاري دست و پاگير ايجاد مي کند و بد نامي و رسوائي تلقي مي شود. اگر ببينيد مقداري گچ در حياط خانه شما ريخته مشکلي در زندگي خانوادگي شما پديد مي آيد که اثرش چندي باقي مي ماند و اين مشکل طوري است که حتي در نزديک شدن به آن ترديد داريد. اگر در خواب ببينيد که گچ درست مي کنيد يعني ببينيد که گچ را با آب محلول مي نمائيد که به ديوار بکشيد يا در بنائي به کار ببريد خودتان براي خود مشکلي به وجود مي آوريد. اگر ببينيد لباس شما از گچ سفيد شده پشت سر شما بد مي گويند و به شما تهام مي زنند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاري خلاف مي زنيد که نمي توانيد از ديگران مخفي نگه داريد و همه از آن آگاه مي شوند. روي هم رفته ديدن گچ در خواب چندان خوب نيست مگر اين که ببينيد ديگري اتاق شما را با گچ سفيد مي کند بي آن که شما در انجام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي به آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي شما را با گچ سفيد مي کند بي آن که شما در انجام اين کار دخالت داشته باشيد و حتي به آن نزديک شويد در اين صورت خواب شما مي گويد کسي با به خطر انداختن نام و جان خود آبروي شما را حفظ مي کند و به شما سود و بهره مي رساند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد ديوارها را گچ كاري مي كنيد ، علامت آن است كه به پيروزي قطعي در زندگي دست نخواهيد يافت .
۲ـ اگر خواب ببينيد گچ بر روي شما مي ريزد ، علامت آن است كه با مصيبتي تمام و كمال رو در رو خواهيد شد .
۳ـ اگر خواب ببينيد گچ كاران مشغول كار هستند ، علامت آن است كه به حد كافي درآمد خواهيد داشت تا بتوانيد آسوده زندگي كنيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream