آ

آتشفشان

آتشفشان
ديدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است كه با كساني مخالفت مي كنيد كه شهرت شما را به عنوان شهروندي درستكار و خوش برخورد ، زير سؤال مي برند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button