آ

آدم دزدي

آدم دزدي
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما را دزديده اند : يك تغيير ناگهاني در اطراف شما روي خواهد داد.
يك دختر را دزديده اند : عشق شما فقط به ناكامي برميخورد.
يك پسر را دزيده اند : يك مصيبت در پيش است.
آدم دزدها را دستگير كرده اند : پول به دست شما خواهد رسيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button