آ

آدم مست

آدم مست
هانس كورت مى‏گويد:
ديدن آدم مست در خواب، نشانهء اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادى دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است.
اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد، اوقات خوبى خواهيد داشت ولى اين خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند
اگر مردم را مست ديدى، بدانيد كه شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هايى را داريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button