آرد بيز

اعلانات

آرد بيز
ابراهيم كرماني گويد:
آرد بيز به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان همي گردد.

محمد بن سيرين گويد:
آرد بيز به خواب زني بود فضول، يا خادمي بود. اگر بيند كه آرد بيز بزرگ نو فرا گرفت، ياكسي به وي داد، دليل كند كه زني ياخادمي، چنانكه گفتيم، خدمتكار و دوست وي گردد

و بعضي از معبران گويند:
مردي مصلح كه در خدمت او مقيم بود و دوست وي شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
آرد بيز درخواب بر چهار وجه بود:
اول: مردي مصلح،
دوم: زني فضول،
سوم: خادم،
چهارم: منفعت اندك

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close