آ

آرواره

آرواره
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن يك آرواره بد هيبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبي نخواهند داشت.
2ـ اگر خواب ببينيد در آروارة جانوري وحشي گير افتاده ايد ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشيد به برنامه و كار شما لطمه بزنند.
3ـ اگر در خواب احساس كنيد فك تان درد مي كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بيماري مالاريا دچار شويد.
4- اگر آرواره نهنگ را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه شما با بستن يك قرارداد به سود و منفعت فراوانى در زندگى خواهيد رسيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button