آ

آسايش و نعمت

آسايش و نعمت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر ديديد كه به آسايش و ثروت رسيده‏ايد، نشانگر آن است كه شما در زندگى به كارهايى كه دوست داريد و بسيار پر خطراند دست مى‏زنيد و با مردى كه بسيار شاد و سرزنده مى‏باشد، همنشين خواهيد شد.
اگر زنى خواب ببيند كه در رفاه و ثروت است، دليل بر آن دارد كه به لذت‏هاى زودگذر و بسيار ناپايدار دست مى‏يابد. ، اين خواب هشداري است براي زنان تا به جستجوي عشقي حقيقي در زندگي خود باشند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button