آ

آستري

آستري
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب پارچه آستري : شما بسيار خود پسند هستيد .
آستر يك لباس را در مي آوريد : مراقب رقيب باشيد .
آستر يك كت و شلوارمردانه را در مي آوريد : مشاجره و نزاع
پارچه آستري مي خريد : يك ملاقات ناگهاني

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button