آ

آسم

آسم
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب تنگي نفس : نقشه هاي شما به آن زودي كه مي خواستيد عملي نخواهد شد .
شما آسم داريد : اگر به محل ديگري نقل مكان كنيد دوباره بر خواهيد گشت .
شما مرض آسم مي گيريد : سود مالي
ديگران آسم دارند : ناكامي پشت ناكامي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button