آ

آسياب بادي

آسياب بادي
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش
يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت
مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شود : آدمهايي كه به آنها اعتماد نداريد ا طراف شما را احاطه مي كنند .
يك آسياب بي حركت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثي ميرسد .
يك آسياب بادي را بكار مي اندازيد : خبرهاي ناخوشايند
پروانه آسياب ، سنگ آسياب را مي چرخاند : بايد به فكر خيلي چيزها باشيد .
متاءهلها خواب آسياب بادي ببينند : زن و شوهر به يكديگر وفادار نيستند .
مجردها خواب آسياب بادي ببينند : بزودي ازدواج خواهند كرد .
عشاق خواب آسياب بادي ببينند : آنها بسيار خوشبخت خواهند شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button