آ

آسيا

آسيا
لوک اويتنهاو مي گويد :
آسيا : سفر

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
آسيا: بزودي پول درو مي كنيد .
آسيا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : پيشرفت در موقعيت اجتماعي
به تنهايي سفري در آسيا مي كنيد : با يك دوست جديد آشنا مي شويد .
به اتفاق اشخاص ديگربه آسيا سفر مي كنيد : رنج بسيار سختي را متحمل ميشويد .
از آسيا بر مي گرديد : يك ماجراي عشقي در انتظار شماست .
شما را از آسيا بيرون كرده اند : متوقف شدن فعاليتهاي اجتماعي و حرفه اي
شما به آسيا تبعيد شده ايد : ناكامي در امور احساسي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button