آ

آشپزي

آشپزي
لوک اويتنهاو مي گويد :
آشپزي : ميهماني شاد

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد گوشت مي پزيد ، علامت آن است كه وظيفه اي دوست داشتني به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودي به ديدار شما خواهند آمد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر ديديد كه آشپزى را اخراج مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بوديد، بدانيد كه لحظات بسيار خوب را پيش‏رو خواهيد داشت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button