آ

آفريقا

آفريقا
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب افريقا : منفعت مالي
افريقا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : دارايي شما ازياد پيدا مي كند.
به تنهايي به افريقا سفر مي كنيد : دوستان جديد پيدا مي كنيد
با ديگران به افريقا سفر مي كنيد : مرتكب كارهاي بي دليل و قابل سرزنش خواهيدشد .
رفتن به افريقا : شادي بزرگ
از افريقا بر مي گرديد : مصيبت بزرگي در انتظارشماست .
شما به افريقا تبعيد شده ايد : شانس و خوشبختي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button