آ

آلات موسيقي

آلات موسيقي
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آلات موسيقي در خواب ، نشانة دست يافتن به لذت موردنظر است.
2ـ ديدن آلات شكسته و مستعمل موسيقي در خواب ، علامت آن است كه دوستان ناسازگار به زندگي شما آسيب خواهند رساند.
3ـ اگر دختري خواب آلات شكسته و مستعمل موسيقي را ببيند ، نشانة آن است كه نيرو و توانايي به دست خواهد آورد و زندگي را به شكل دلخواه تغيير خواهد داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button