آ

آلاچيق

آلاچيق
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آلاچيق در خواب، بدين معنا بود كه شما در عشق بسيار خوش شانس هستيد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب آلاچيق : شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .
شما تنها زير يك آلاچيق هستيد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .
شما با ديگران زير آلاچيق هستيد : معشوقتان به ملاقات شما مي آيد .
شما زير يك آلاچيق خوشه هاي انگور را مي چينيد: زندگي زناشوئي شما خوشبخت و موفق خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *