آ

آمريکا

آمريکا
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب سرزمين امريكا : افراد بسياري بدخواه شما هستند
شما امريكايي هستيد : در دوران پيري خوشبخت خواهيد بود
امريكا را روي نقشه مي بينيد : شادي بزرگ
شما در امريكا هستيد : بواسطه سعي و كوشش بسيار خوشبخت خواهيد بود
به تنهايي سفري به امريكا مي كنيد : بزودي ازدواج خواهيد كرد
با ديگران به امريكا سفر مي كنيد : ثروت و خوشبختي
از امريكا به خارج سفر مي كنيد : ماجراها از شما دور ميشود
شما را از امريكا بيرون مي كنند :كارهايتان را از روي بي فكري انجام مي دهيد
شما را به امريكا تبعيد مي كنند : شما را به ناحق متهم مي كنند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button