آ

آمونياک

آمونياک
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب آمونياك : روابط عشقي شما در بدترين شرايط است
شما آمونياك داريد : تصادف – يك خطرشما را تهديد مي كند
آمونياك مي خريد : تحقير و شرمساري
از آمونياك استفاده مي كنيد : با يك دوست مشاجره خواهيد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button