آ

آنارشيست

آنارشيست
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب آنارشيست : كار جديدي را شروع مي كنيد و با افراد جديدي آشنا خواهيد شد
تعداد زيادي آنارشيست : در امور مالي بسيار محتاط باشيد
يك آنارشيست كشته شده : زندگي شما طولاني و شرافتمندانه خواهد گذشت
شما يك آنارشيست هستيد : آزاديتان را از دست خواهيد داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button