آ

آوار

آوار
ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد اگر کسي در خواب شاهد فرو ريختن آوار باشد خواب او از حادثه اي غير مترقبه خبر مي دهد و اگر ببيند آوار از جايي که مي شناسد پايين آمد در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد مي آيد و اگر جايي که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعي است ليکن سهم بيننده خواب از نتايج آن مختصر است اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام ميابد ونزد مردم ارزش و اهميت خود را ازدست مي دهد به هر حال ديدن آوار در خواب نيکونيست

Related Articles

One Comment

  1. سلام عليكم
    خواب دیدم.. زلزله آمد و من فرار کردم و کل خانه من ویران شد و همه افراد خانواده ام زیر آوار مردن

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button