آ

آينده

آينده
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
آينده خود را درخواب مي بينيد : فرصت اين را پيدا مي كنيد كه يك كدورت قديمي را از ميان برداريد .
آينده شما خوب نيست : شادي
آينده فرزندانتان : خوشبختي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button