آ

آپارتمان

آپارتمان
لوک اويتنهاو مي گويد :
آپارتمان : دوستان خوب داشتن
آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد
مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل
تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي
با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق
در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.
خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button