ا

اجداد

اجداد
لوک اويتنهاو مي گويد :
اجداد : زيان و ضررهاي ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبي در کارها داشته باشيد

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما پدربزرگ يا مادر بزرگ هستيد : آرزوهايتان برآورده ميشوند.
با پدر بزرگ يا مادر بزرگ صحبت ميكنيد : 1- ارث 2- مرگ ناگهاني
بچه هاي كوچك به همراهي پدر يا مادر بزرگشان شما در سلامتي كامل خواهيد بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button