ا

اخبار

اخبار
اگر در خواب خبر خوشى شنيديد، علامت آن است كه خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنيديد، نشانه‏ى آن است كه خبر خوبى به شما خواهند داد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button