ا

اذيت و آزار

اذيت و آزار
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسي قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند.
2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده اي را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه مي خواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button