ا

ارش

ارش
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.