ا

ارقام

ارقام
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد .
اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button