ا

استغفار

استغفار
بدان كه استغفار كردن استغفرالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.
اول: مال،
دوم: فرزند،
سوم: آمرزش از حق تعالي،
چهارم: توبه كردن از گناهان

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button