ا

اشنان

اشنان
محمد بن سيرين گويد:
ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او، دليل بيماري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.