ا

اعضاء بدن

اعضاء بدن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اعضاء بدن : يك نوزاد دختر زائيده مي شود.
اعضاي بدن بيماران : نااميدي
اعضاي بدنتان خوب كار مي كند : خوشبختي در خانواده
اعضاي بدن اشخاص پير و بيمار : پرگوئيهاي خصمانه
اعضاي بدن شما شل است : يكنفر درپي فريب دادن شماست .
اعضاي بدنتان سالم است : ثروت
اعضاي بدن شما بي اندازه بزرگ است : شما داراي يك پسر ناقص الخلقه خواهيدشد.
بعضي از اعضاي بدن شما را جدا مي كنند : يكي از عزيزانتان را از دست مي دهيد.

اعضاي بدنتان بيمار هستند : مادر يا پدر شما خواهد مرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button