ا

اعلام خطر

اعلام خطر
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما اعلام خطر مي كنيد : نقشه هايتان را دنبال كرده و آنها را عملي كنيد،حتما موفق خواهيد شد .
شما اعلام يك خطر آتش سوزي را مي شويد ، درحاليكه خوابيده ايد : خبرهاي غيره منتظره
اعلام خطر را مي شنويد در حاليكه بيدار هستيد : يك تغيير مهم در زندگيتان رخ خواهد داد.
از يك اعلام خطر وحشت مي كنيد : دردسر و ناراحتي در پيش است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button