ا

اميد

اميد
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد .
اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است .
اميدهاي خوشايندي براي افراد خانواده :خطر شما را تهديد ميكند .
اميد موفقيت براي فرزندانتان : منتظرجر و بحثهاي بسيار طولاني با افراد فاميلتان با شيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button