ا

امپراطور

امپراطور
آنلي بيتون مى‏گويد:
ملاقات با يك امپراطور در خواب، به معناى آن است كه شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پيش رو داريد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
شما امپراتور هستيد : نقشه خواهيد كشيد براي اينكه فرار كنيد .
شما را به امپراتور معرفي مي كنند : يك سفر طولاني در پيش داريد .
با يك امپراتور ازدواج مي كنيد : شهرت و مقام خود را ازدست مي دهيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button