ا

انگشت سبابه

انگشت سبابه
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .
مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .
ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button