ا

ايده آل

ايده آل
اگر كسى در خواب بيند كه به زندگى ايده‏آلى دست پيدا كرده، نشانه‏ى كسب موفقيت است. اگر زنى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه در مسير زندگى لحظات خوشى خواهد داشت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button