ب

باد مغرب

باد مغرب
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد.
شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *