ب

بخاري

بخاري
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه شعله‏هاى يك بخارى خوب نمى‏سوزد، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب نتوانيد يك بخارى را روشن كنيد، به معناى آن است كه با يكى از اطرافيانتان دچار مشكل مى‏شويد. ديدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه در زندگى رفاه كامل را داريد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب يك بخاري : وقايع مهم و خوشايند
يك بخاري را روشن مي كنيد :ترقي در كار.
يك بخاري را خاموش مي كنيد : تغييرات مهم در وضعيت زندگي شما رخ خواهد داد.
يك بخاري جديد مي خريد : شما آدم سبك مغزي هستيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button