ب

بد بختي

بد بختي
لوک اويتنهاو مي گويد :
بدبختي : خوشبختي

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد گرفتار بدبختي شده ايد ، تعبيرخواب چنين است كه پياپي شكست خواهيد خورد ، و تا مدتي زندگي تيره و تاري خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به بدبختي دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردي موجب خواهد شد كه در كارهايتان با عدم موفقيت مواجه شويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button